ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی استان آذربایجان غربی با بهره برداری از پروژه های گازرسانی در هفته دولت امسال به ۶١ درصد می رسد.

به گزارش خبرگزاری موج، منصور صادقیان، مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی با یبان این که هم اکنون عملیات گازرسانی به ۴٠١ روستای استان در حال اجراست، گفت: با بهره برداری از پروژه های گازرسانی به ١۵٧ روستا با ١٨ هزار خانوار جمعیت که عملیات اجرایی آن در هفته دولت آغاز خواهد شد؛ ۶ درصد به خانوار روستایی بهره مند از مزایای گاز طبیعی استان افزوده می شود. مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی با اشاره به پروژه های در دست اجرای گازرسانی استان افزود: با گازرسانی به ۴٠١ روستای استان، ١٣ درصد به خانوار برخوردار از گاز استان افزوده می شود. وی ادامه داد: با بهره برداری از پروژه هایی که عملیات اجرایی آنها در هفته دولت آغاز می شود و نیز پروژه هایی که هم اکنون در مرحله اجرا قرار دارند، ١٩ درصد به خانوار روستایی برخوردار از گاز طبیعی این استان افزوده خواهد شد. صادقیان به افتتاح پروژه گازرسانی به ۶۶ روستا و دو شهر این استان در هفته دولت با هزینه ۶٢ میلیارد تومان اشاره کرد و یادآور شد: با پیوستن این روستاها به شبکه گاز کشور؛ ١٣ هزار خانوار به جمع خانوارهای بهره مند اضافه و درصد خانوار روستایی برخوردار از گاز طبیعی، چهار درصد ارتقا می یابد. وی همچنین اعتبار لازم برای گازرسانی به ١۵٧ روستا و یک شهر که در هفته دولت عملیات اجرایی آنها آغاز می شود را ١۶۶ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: امیدواریم با همکاری نهادها و سازمانهای مختلف و همچنین تامین بودجه، روند گازرسانی به خانوارهای بی بهره از مزایای گاز طبیعی شتاب گرفته و فرایند توسعه استان آذربایجان غربی نیز تسریع یابد.