معاون امور باغبانی وضعیت فعلی باغات کشور به خصوص باغات پسته و گردو را در نشست خبری خود تشریح کرد و گفت باید بخشی از باغات فرسوده به خصوص باغات گردو، اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تا کنون ۵۱۳ هکتار کشت گلخانه ای در سال ۹۵ انجام شده است افزود: ۲۲۰ هکتار در کشور تحت توسعه کشت گلخانه ای با تسهیلات بانکی در نظر گرفته ایم. با این تسهیلات باعث افزایش تولید داخل و کاهش مصرف آب صورت می گیرد و از همین طریق تولید نهال و سطح زیر کشت گیاهان دارویی افزایش یافته است. محمد علی طهماسبی یادآور شد: افزایش کشت گلخانه ای هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی است زیرا از این طریق می توانیم جلوگیری از هدر رفتن آب داشته باشیم. به گفته این مسئول برای تولید یک کیلو خیار ۴۰۰ لیتر آب مصرف می شود، اما در محیط گلخانه ای این رقم ۳۰ تا ۴۰ لیتر است. وی ادامه داد: کشت گلخانه ای از ده هزار هکتار به ۵۸ هزار هکتار رسیده است و با همکاری های صورت گرفته بین صندوق توسعه ملی و منابع بانک کشاورزی تا پایان افق چهارده صفر چهار به دستآوردهای مهمی خواهیم رسید. محمد علی طهماسبی با بیان اینکه ۱۳۰ هزار تن محصول پسته به کشورهای اروپایی داشته ایم خاطرنشان کرد: این رقم صادرات بسیار ناچیز است و به دلیل سختگیریهای صورت گرفته تنها ۶۰ تن پسته مرجوع شده است اما در حال حاضر مشکلی برای صادرات نداریم و پسته ایرانی همچنان در جایگاه بالایی قرار دارد. به گفته این مسئول ۳۹۰ هزار هکتار باغ پسته در کشور داریم که ۲۵۰هزار تن محصول از آن تولید می شود. وی عنوان کرد: اکنون ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار تن پسته در سال به اتحادیه اروپا صادر می شود که ارز آوری یک و نیم میلیارد دلاری دارد. محمد علی طهماسبی با بیان اینکه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار باغ در کشور داریم بیان کرد: از این مقدار باغ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن محصول به دست می آید. معاون وزیر تصریح کرد: ۹۰۰ هکتار از باغات کشور فرسوده شده اند که این باغ ها شامل گردو است دولت به دنبال اصلاح این باغات است و در حال توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار و همچنین پیوند سرشاخه کاری هستیم.