بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی در شهر تهران ۴۵ میلیون و ۴۹۹ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۲٫۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳٫۲ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج، اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران مربوط به بهار ۹۵ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم(تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعثکاهش یا افزایش شدید متوسط(حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده(وزنی) که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه می‌شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۵ میلیون و ۴۹۹ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۲۷ متر مربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۲٫۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳٫۲ درصد رشد داشته، همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۳۹٫۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۰٫۸ درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در حدود ۹۲ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال با میانگین مساحت ۳۴۸ متر مربع در منطقه ۳ و کمترین آن در حدود ۱۴ میلیون و ۳۸۳ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۱۵ متر مربع در منطقه ۲۰ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل ۱۰ میلیون و ۳۱۷ هزار ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۲۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال در منطقه ۱ بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه ۲ و منطقه ۲۰ با ۷٫۶ درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه ۹ با ۰٫۸ درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۲ میلیون و ۳۸۰ هزار ریال با میانگین مساحت ۸۶ متر مربع و متوسط عمر بنای ۹ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۳٫۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٫۷ درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۹٫۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳٫۵ درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود ۸۹ میلیون و ۶۴۹ هزار ریال با میانگین مساحت ۱۴۵ متر مربع و متوسط عمر بنای ۷ سال در منطقه یک و کمترین آن در حدود ۲۱ میلیون و ۱۱۸ هزار ریال با میانگین مساحت ۷۰ متر مربع و متوسط عمر بنای ۷ سال در منطقه ۱۸ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده، بین حداقل ۶۲۷۶ هزار ریال در منطقه ۱۲ و حداکثر ۲۶۱ میلیون و ۵۰۶ هزار ریال در منطقه ۲ بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۴٫۲ درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۱٫۱ درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۱۲ هزار و ۱۳۷ ریال با میانگین مساحت ۷۶ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۷٫۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹٫۲ درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۴٫۷ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶٫۱ درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده، ۳۵۷ هزار و ۷۶۶ ریال با میانگین مساحت ۱۰۹ متر مربع و متوسط عمربنای ۱۱ سال در منطقه یک و کمترین آن ۱۰۷ هزار و ۸۴۸ ریال با میانگین مساحت ۶۴ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۵ سال در منطقه ۱۹ بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۲۲ هزار و ۵۰۰ ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۹۷۷ هزار و ۶۸۲ ریال در منطقه ۲ بوده است.

همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۳٫۵ درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۱٫۲ درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.