بیش از ۵ هزار و تن گندم و جو در شهرستان نجف آباد برداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: طی سال زراعی جاری در مجموع از ۵۴۰ هکتار اراضی زیر کشت نزدیک به دو هزار و ۴۰۰ تن جو و از ۷۴۰ هکتار مزرعه گندم نیز بیش از سه هزار و ۱۰۰ تن این محصول استراتژیک برداشت شده است. مجتبی مطهری متوسط عملکرد جو در شهرستان را چهارو و نیم تن در هکتار دانست و افزود: تمامی سطوح زیر کشت این محصول از رقم نصرت استفاده کرده اند و بخش مهردشت نیز با سهم بیش از ۵۴درصدی بیشترین سطح زیر کشت این محصول پاییزه را به خود اختصاص داده است. وی، بوجاری و ضدعفونی بذور خود مصرفی، توزیع بذر اصلاح شده، توزیع به موقع نهاده ها، اطلاع رسانی و پیگیری بیمه محصول و ارائه خدمات فنی و کارشناسی را از جمله عوامل برداشت خوب این محصول دانست و افزود: از مجموع سطح مورد اشاره حدود ۹۲درصد معادل ۵۰۰ هکتار با کمباین، بیش از ۵درصد معادل ۲۸هکتار با دروگر و مابقی که مساحتی بالغ بر ۱۲ هکتار را تشکیل می دهد، به صورت دستی برداشت شده است. مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد گفت :در راستای حمایت از کشاورزان و بر طبق سیاست های اعلام شده دولت، تا اواخر تیرماه نزدیک به ۱۷ تن گندم بذری و بیش از ۴۵۰ تن گندم گواهی شده نیز از کشاورزان منطقه خریداری شده است. ۵