سه متخلف شکار و صید در شهرستان اردستان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محیط بانان مستقر در اردستان در مسیر ورود به این شهرستان موفق به دستگیری سه متخلف شکار شدند. از متخلفین که به اتهام شروع به شکار در زیستگاه های آزاد این شهرستان دستگیر شدند دو قبضه سلا ح کشف و ضبط شد. متخلفان دستگیر شده جهت پیگیری مراحل قانونی تخلف به مراجع قضایی معرفی شدند. طبق ماده ۱۵ قانون شکار و صید شروع به شکار جانوران وحشی خلاف مقررات و قابل تعقیب و مجازات است.