معاون تشکل های اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی اصفهان پایلوت طرح توانمند سازی تشکل ها در کشور قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان ،هومن حاجی تصریح کرد: استان اصفهان استانی پیش رو در تنوع و تعدد تشکل های اقتصادی است و هم افزایی و همکاری تشکلهای استان اصفهان نسبت به سایر استان ها قابل تمایز است. وی تشکیل کمیسیون تشکلهای اتاق اصفهان را گامی مهم در حمایت از تشکل گرایی در استان اصفهان برشمرد و گفت:استان اصفهان همواره نقش مهمی در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارد. حاجی پور رابطه توسعه یافتگی کشورها را با تعداد تشکلهای اقتصادی مستقیم برشمرد و گفت:استان اصفهان از استان های توسعه یافته در بخش فعالیت های تشکلی است . وی فعالیت تشکلهای اقتصادی را نشان از مسوولیت اجتماعی آنان و توجه به محیط پیرامون دانست و گفت:امروز در نقطه عطف تاریخ قرار داریم زیرا مسوولیت اجتماعی بنگاههای بخش خصوصی تاثیرگذارترین و نقش آفرین در فضای کسب و کار کشور است . معاون تشکلهای اتاق ایران تاکید کرد:تشکلها در فضای کسب وکار امروز باید فعالانه وارد عرصه اقتصادی شوند و ماموریت ملی آنان این است در راستای اصلاح سیاست های نادرست اقتصادی گام بردارند. حاچی پور با اشاره به مواد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت:اتاق بازرگانی بر اساس این قانون مکلف به حمایت و تقویت تشکلها در بخش های مختلف شده است و این وظیفه در دو بخش مورد تاکید قرار گرفته یکی ایجاد تشکلهایی که تا کنون وجود نداشته و دوم شبکه سازی تشکلهای متعدد بخشهاست. وی فعالان اقتصادی را رهبران تغییر در فضای اقتصادی کشور معرفی کرد و گفت:برای تغییر نیاز به سازمان دهی و توانمندسازی در تشکلها داریم تا آنان بتوانند به تاثیرگذاری در اقتصاد بپردازند. حاجی پور نقش تشکلها را در حل مسایل و مشکلات اقتصادی مهم و اثرگذار دانست و خاطر نشان کرد:نباید مشکلات و مسایل را از این طرف به آن طرف منتقل کنیم بلکه با ارایه راه حل بایستی مسوولین دولتی را همیاری کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت معاونت تشکلهای اتاق بازرگانی ایران پرداخت و گفت:سیاست گذاری،نظارت و اجرای تصمیمات سه ماموریت این معاونت است . وی با اشاره به عضویت تشکلهای اقتصادی دارای مجوز در هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: از بین ۴۵۶ عضو اتاق ایران ۱۳۰ نماینده تشکل وجود دارد که فرصت خوبی برای انعکاس دیدگاه تشکلهای اقتصادی در صحن علنی پارلمان بخش خصوصی است. وی مهمترین دستور کار کمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی را اجماع آفرینی در بین فعالان اقتصادی ،سازمان دهی تشکلها و فراگیر کردن تشکلها برشمرد و گفت:عضویت تشکلها در اتاق بازرگانی ایران و ایجاد شرایط مناسب برای عضویت در اتاق می تواند از فعالیت این کمیسیون باشد. حاچی پور با اشاره به صدور مجوز تشکلها از سوی وزارت کشور و وزارت کار گفت:تمهیداتی اندیشیده شده تا تشکلها از سوی اتاق ایران سازمان دهی شوند و مجوز تشکلها از یک بخش صادر شود. معاون تشکل های اتاق بازرگانی ایران خواستار برنامه ریزی تشکلها برای درامدزایی و خوداتکایی به منابع داخلی خود شد و گفت: تشکلها می توانند با برنامه ریزی ۲۰ درصد هزینه های خود از بخش حق عضویت و ۸۰ درصد را از محل فروش خدمات از جمله برپایی نمایشگاه ها،نشریه و غیره تامین کنند.