معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی استان اصفهان در دیدار با هیأتی آموزشی از دانشگاه لوزان در کشور سوئیس گفت: سوئیسی ها در اصفهان بزودی آموزش هتل داری و گردشگری برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرپرست گروه علمی دانشگاه لوزان سوئیس بیان کرد: با توجه به جاذبه های تاریخی و گردشگری اصفهان و همچنین فرهنگ مطلوب مردم ایران، احساس می کنم این شهر از شرایط مناسبی برای توسعه گردشگری برخوردار است. آمری دیپاکس گفت: من در طی سه ماه گذشته دو بار به اصفهان سفر کرده ام و این در حالی است که در طی این دوسفر متوجه شدم مردم ایران و اصفهان از فرهنگ میهمان نوازی حتی بیشتر از مردم اروپا برخوردار هستند. وی افزود: مایل هستیم تا در صورت توافق دوجانبه، با توجه به این که دانشگاه لوزان کشور سوئیس از سابقه طولانی در امر آموزش گردشگری برخوردار است، بتوانیم تجارب خودر را در قالب انعقاد تفاهم نامه و تأسیس یک مؤسسه گردشگری به اصفهان انتقال دهیم. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان بیان کرد: اصفهان شهری جهانی است که با دارابودن جاذبه های بی بدیل تاریخی و طبیعی و همچنین با داشتن بیش از یک سوم صنایع دستی جهان، مقصد مناسبی برای گردشگران خارجی است. محسن یار محمدیان گفت: با توجه به این که امروز گردشگری به عنوان یکی از اصلی ترین اولویت های توسعه اصفهان مطرح شده، نیاز به آموزش های تخصصی و با کیفیت، جهت توسعه کیفی خدمات گردشگری اصفهان بیش از هر زمان دیگر احساس می شود.