رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خمینی شهر از کشف و ضبط ۷۶۰ کیلو گرم مکمل و کنسانتره از یک پرنده فروشی در خمینی شهر و برخورد قانونی با وی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، دکتر جان بخش باشرح اینکه یکی از وظایف شبکه دامپزشکی نظارت برفعالیت پرنده فروشیها و مرغهای زینتی می باشد گفت: دراین راستا و طی بازدید انجام شده توسط بازرسین این شبکه از یک پرنده فروشی واقع درشهرستان خمینی شهر، بازرسان این شبکه متوجه شدند مغازه مذکور اقدام به تولید دان و خوراک طیور می نماید. وی تصریح کرد: باتوجه به گزارش بازرسان و غیرقانونی بودن اقدام نامبرده درتولید خوراک طیور، ضمن توقیف و پلمپ دستگاه ساخت خوراک طیور ، میزان ۷۶۰کیلوگرم تک ویتامینه، مکمل وکنسانتره تاریخ گذشته از آن واحد جمع آوری و معدوم گردید. جان بخش افزود: جلوگیری ازفعالیت واحدهای غیرمجاز تولید خوراک دام و طیور از وظایف شبکه های دامپزشکی بوده که این شبکه در این زمینه با واحدهای متخلف بدون پروانه برخورد نموده و ضمن توقف فعالیت، آنها را به مراجع ذیربط ارجاع خواهد داد. رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خمینی شهر گفت: هرگونه اقدام به پرنده فروشی به صورت دوره گرد، و یا تولید خواراک دام و طیور بدون کسب مجوز های لازم از شبکه های دامپزشکی ممنوع بوده و این شبکه با افرادی که بصورت دوره گرد اقدام به فروش پرنده یا سایر مرغان زینتی می نمایند ،برخورد و از فعالیت آنها جلوگیری می نماید.