رییس اتاق بازرگانی اصفهان ظرفیت های موجود در قانون را به جهت کمک به امر تولید، دارای قابلیت های اجرایی بسیار خوبی دانست و گفت: متاسفانه دولت به عنوان مجری اجرای این قوانین از ظرفیت های موجود استفاده نمی کند.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، سید عبدالوهاب سهل آبادی بیان کرد: دولت از ظرفیت های موجود در قانون مالیاتی جهت کمک به واحدهای تولیدی استفاده کند. وی از نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی درخواست کرد که قوانینی که می توانند در جهت بهبود وضعیت کسب و کار موثرند را شناسایی کنند تا از طریق ظرفیت های قانونی و مجراهایی که اتاق می تواند آن ها را به لحاظ اجرا پیگیری نماید تا به مرحله اجرا در آید. سهل آبادی وضعیت سرمایه گذاری را در همه جای ایران وضعیتی نابسامان توصیف کرد و گفت: سرمایه گریزی در تمام نقاط صنعتی ایران با توجه به وضعیت اقتصادی امری بدیهی است . رییس اتاق بازرگانی اصفهان از لزوم تقسیم وظایف در بین نمایندگان اتاق برای پیشگیری و هم چنین درمان وضعیت نابسامان صنعت و تولید در بررسی موارد قانونی شد. وی آموزش به مودیان مالیاتی را یکی از راه های پیشگیری از بحرانی تر شدن وضعیت دانست و گفت: از طریق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و هم چنین مرکز پژوهش های اسلامی قم می توان پیگیری قوانین حمایت از تولید شد.