مدیر کل میراثفرهنگی استان اصفهان بیان کرد: بدون شک میهمان نوازی ایرانیان یکی از ارکان اساسی در توسعه گردشگری کشورمان به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، اله یاری در نشست مطبوعاتی همایش علمی کیفیت خدمات میهمان نوازی ایرانیان در صنعت گردشگری گفت: با نگاهی به سیر تطور تاریخ ایران در می یابیم که تمامی گردشگرانی که در طول تاریخ از ایران و اصفهان دیدار داشته اند از میهمان نوازی ایرانیان در آثار خود سخنها رانده اند. وی اظهار داشت: بدون شک با بررسی استاندارد های بین المللی گردشگری چنین می توان برداشت نمود که خدمات پذیرائی یکی از مهم ترین شاخصه های ارائه خدمات در راستای جذب گردشگر به شمار می رود، لذا با توجه به عزم جدی دولت برای توسعه صنعت گردشگری معتقدیم، توسعه نرم افزاری صنعت گردشگری یک نیاز ملی است که امروزه همپای توسعه زیر ساختهای گردشگری نقش مهمی در توسعه متوازن این صنعت در کشور می تواند ایفا کند. اله یاری افزود: با این وصف و با تکیه بر میهمان نوازی ایرانیان که ریشه در تاریخ کهن آنان دارد می توانیم در بخش توسعه نرم افزاری گردشگری ایران گام برداریم.