مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: امسال علاوه بر فعالیت سایر واحدهای گشتی، طرح نامحسوس شناسایی متکدیان و باندهای تکدی گری در سطح شهر هرشب توسط ناظران ویژه اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مجتبی کاظمی با اشاره به اینکه تکدی گری بر اساس قانون جرم محسوب می شود، اظهارکرد: اگر شهروندان به جای کمک به اینگونه اشخاص کمک های خود را به نهادهای خیریه و حمایتی معتبر در سطح شهر ارائه دهند قطعا بدست نیازمندان واقعی خواهد رسید. وی با بیان این که درموضوع «مبارزه با تکدی‌گری» نیازمند همکاری مردم هستیم، افزود: باکمک به متکدیان زمینه سوء استفاده و فعالیت بیشتر آنها فراهم می شود و گدا پروری در شهر رواج خواهد یافت. مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: شهرداری فقط درامرجمع‌آوری وتحویل متکدیان اقدامم یکندوسپس این افراد تحویل مرکز «فضیلت» بهزیستی می‌شوند. کاظمی یادآور شد: بارها اتفاق افتاده هنگامی که ماموران رفع تخلفات شهری متکدی را جمع آوری و تحویل داده، قبل از رسیدن به ستاد باخبر شده که متکدی به محل تکدی گری خود، بازگشته است چرا که اقدامات بازتوانی و حل ریشه ای این معضل به نحو شایسته انجام نمی شود. وی اظهار داشت: البته اصفهان نسبت به سایر کلانشهرها در رابطه با جمع آوری متکدیان و کودکان خیابانی بسیار موفق عمل کرده است به طوری که اکنون اصفهان یکی از شهرهای ناامن برای فعالیت متکدیان به شمار می رود.