رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: استفاده از حوزه مشارکت و ظرفیت های مردمی به عنوان مهمترین رویکرد در هندسه حرکت معاونین فرهنگی، اجتماعی مناطق است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، اصغر آذربایجانی اظهار کرد: اگر در حوزه فرهنگی سرمایه گذاری شود، در حقیت در راستای توسعه و تعالی مناطق و محله های شهری حرکت کرده ایم. وی گفت: هندسه حرکت در معاونت فرهنگی، اجتماعی مناطق باید به خوبی تبیین شود که در این هندسه حرکتی معاونت فرهنگی، اجتماعی مناطق مهمترین ماموریت استفاده ازحوزه مشارکت و استفاده از ظرفیت های مردمی است. رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی استان تصریح کرد: در اولین اقدام باید براساس داده های نیمرخ اجتماعی محلات دقیق سازی آمایش مولفه های فرهنگی، اجتماعی مناطق در تمام حوزه های سخت افزاری، نرم افزاری و منابع انسانی فعال در محلات مناطق انجام پذیرد و براساس این داده ها نقشه نقاط قوت و ضعف و همچنین تهدید و فرصت های محلات منطقه احصا و براساس آن برنامه ریزی لازم صورت بپذیرد و مسیر حرکتی تبیین و اقدام شود. آذربایجانی با اشاره به اینکه دقیق سازی باید در حوزه آمایش فرهنگی، اجتماعی منطقه صورت بگیرد، تاکید کرد: قطعا شناسایی نقاط قوت و فرصت های لازم در محلات گام بسیار مهمی را در جهت تسریع در فعالیت های فرهنگی اجتماعی محلات خواهد داشت که می توان به بالا بودن تعلق دینی و مذهبی در منطقه ۱۵ به عنوان یکی از نقاط قوت و فرصت در خوراسگان نام برد که باید در برنامه ریزی ها لحاظ شود. وی با بیان اینکه اولویت بندی در حوزه فرهنگی، اجتماعی بسیار مهم است، افزود: در جلسات بودجه در زمان بودجه فرهنگی، اجتماعی مناطق عنوان شد که این بودجه در حوزه های آسیب شناسی، پاسداشت مناسبت ها و تجلیل از نخبگان هزینه شود. رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بر اساس گزارش معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری ۶۰ درصد از این بودجه باید در راستای شناسایی آسیب های اجتماعی و در این حوزه هزینه شود و باید دقت کرد که این تناسب بودجه ایی به سمت دو قسمت دیگر نرود.