رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت ۴۵۰ هزار تن گندم و جو در سطح استان برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، قاسمی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به مفهوم حرکت به سمت رشد و شکوفایی تولیدات بخش کشاورزی در شرایط بحران ها و فشار کم آبی و خشکسالی است. وی گفت: از مصادیق اقتصاد مقاومتی، استفاده از آب موجود در شرایط خشکسالی برای تولید محصول کشاورزی با ارزش اقتصادی قابل قبول متناسب با شرایط اقلیمی و قابل پذیرش در بازار است. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تصریح کرد: پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت ۴۵۰ هزارتن گندم و جو در سطح استان برداشته شود. وی افزود: توسعه کشت نشائی چغندرقند و کشت های گیاهان دارویی و همچنین تدوین الگوی کشت جایگزین را به صورت کارشناسی در سطح فضای زراعی و باغی رصد می کنیم.