مدیرگروه امانی اداره کل میراثفرهنگی استان اصفهان، از آغاز مرمت شبستان نفیس مسجدآیت الله درچه ای در شهر اصفهان خبر داد.

به گزارش روابط خبرگزاری موج از اصفهان، منصور زیرک اظهار داشت: در بازدیدهای صورت گرفته، کف سازی غلط با مواد غیراصولی در سال های گذشته باعث به وجود آمدن آسیب هایی به این بنا شده است. وی افزود: در این راستا باید کف های الحاقی که با بتن کارشده برداشته و با آجرفرش سنتی مفروش شود. مدیر گروه امانی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: همچنین بندکشی آجرهای سقف به علت نفوذ رطوبت از بام در قسمت هایی دچار آسیب شده و آجرفرش بام این شبستان نیاز به مرمت اصولی دارد. زیرک در ادامه افزود: این عملیات توسط استادکاران و کارگران فنی گروه امانی معاونت میراث در مدت زمان ۳ ماه و با اعتباری بالغ پانصد میلیون ریال در حال انجام است. مسجد آیت الله درچه ای از بناهای دوره صفویه و در بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای در خیابان عبد الرزاق اصفهان واقع شده است. از شاخصه های این مسجد می توان به استفاده از طاق های ضربی که در دوران صفوی عموما رایج بوده است، اشاره کرد.