حکم قضایی برای متخلف شکار و صید در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز صادر شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست نطنز گفت: سلاح و مهمات متخلف شکار و صید در منطقه حفاظت شده کرکس به دنبال صدور حکم قضایی ضبط شد. مهدی صادقی افزود: متخلف دستگیر شده به استناد بند ب ماده شش قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز محکوم به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی و ضبط سلاح و مهمات به نفع دولت شد. وی گفت: از متخلف یک قبضه اسلحه و مهمات جنگی و ادوات شکار کشف و ضبط شد. طبق ماده ۱۵ قانون شکار و صید شروع به شکار جانوران وحشی بر خلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات است. منطقه حفاظت شده کرکس با وسعت بیش از ۱۱۴ هزار هکتار به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و کوهستان اطلاق می شود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ یا احیای رستنی ها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار می گیرد.