استاندار اصفهان در کارگروه توسعه دولت الکترونیک بر ضرورت اجرایی شدن سند توسعه دولت الکترونیک به طور کامل در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، زرگرپور با بیان اینکه ریاست محترم جمهوری از ابتدای آغاز به کار دولت بر استقرار دولت الکترونیک تأکید کرد، اظهار داشت: این کار تقریبا روی ریل اجرا قرار گرفته است و استان اصفهان در نظر دارد که جزء اولین استان هایی باشد که دولت الکترونیک در آن ایجاد شده است. وی اجرایی شدن دولت الکترونیک را در سهولت انجام کارها، افزایش سرعت در خدمت و نظارت و کنترل بیشتر روی فرایندهای انجام کار در محیط های اداری موثر خواند و گفت: از آنجایی که استان اصفهان معین تهران است و همچنین به دلیل دارا بودن پتانسیل های علمی، فنی و منابع انسانی در حوزه فناوری اطلاعات باید هرچه سریعتر این پروژه اجرایی شود.