استاندار اصفهان گفت: اصفهان به لحاظ قرارگیری در چهار راه حمل ونقل کشور و همجواری با ۹ استان و داشتن۴۰ درصد بار و مسافر کشور احداثبندر خشک در آن ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، زرگرپور با تاکید بر حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در احداث بندر خشک در استان گفت: این مهم تنها با حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی قابل انجام است و دولت نقش حاکمیتی خود را دارد. وی افزود: در این راستا انتظار داریم مدیریت واحدی جهت انجام این مهم مشخص شود تا پیگیری های لازم جهت ادامه کار صورت پذیرد و شاهد هر چه زودتر به ثمر نشستن این پروژه مهم در اصفهان باشیم.