علی مبصر در جلسه ارائه برنامه های خود جهت تصدی شهرداری رشت در صحن شورا با بیان این موضوع که امروز حوزه درآمد از بالاترین حساسیت در شهرداری برخوردار است تقویت درآمد شهرداری با رویکرد ایجاد مشارکت شهروندان را برنامه محوری خود در این حوزه دانست.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، علی مبصر با اشاره به ۱۰ سازمان و ۵ معاونت موجود در شهرداری حجم قابل توجه نیروی انسانی، مشکلات موجود ناشی از عدم چابکی شهرداری را به دلیل عدم نظارت بر عملکرد پرسنل و نبود شرح وظایف مشخص از این ظرفیت دانست.

وی با بیان این موضوع که امروز حوزه درآمد از بالاترین حساسیت در شهرداری برخوردار است تقویت درآمد شهرداری با رویکرد ایجاد مشارکت شهروندان را برنامه محوری خود در این حوزه دانست.

 ایجاد فضای وی آی پی جهت حضور سرمایه گذارهای شاخص

مبصر اظهار داشت: بررسی و گردآوری اطلاعات مالکین و ارائه خدماتی همچون پرداخت غیرحضوری عوارض و بسته های تشویقی ایجاد فضای وی آی پی جهت حضور سرمایه گذارهای شاخص را جزو اولویتهای خود در حوزه درآمد دانست.

وی شناسایی املاک خلاف ساز و پیگیری برنامه مدون جهت اخذ عوارض از این املاک، عوارض بهره برداری موقت، شناسایی دقیق و اولویت بندی پرداخت دیون شهرداری، جلوگیری از خروج عوارض خودرو از شهر، لزوم شفافیت در دریافتی های شهرداری و توجه ویژه به حوزه گردشگری را جزو سایر برنامه های خود در ارتقا سطح درآمد شهرداری دانست.

روان سازی جریان ترافیک و بسط و گسترش سیستم هوشمند ترافیک

علی مبصر روان سازی جریان ترافیک و بسط و گسترش سیستم هوشمند ترافیک، پایش محیط زیست با نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، فرهنگ سازی با بکارگیری ظرفیت سمن های مردم نهاد و ایجاد مناطق نمونه ترافیکی و تدوین دستورالعمل استفاده از دوچرخه را جزو برنامه های ترافیکی خود دانست.

وی توجه ویژه به معضلاتی همچون کودکان کار در حوزه فرهنگی و ایجاد توازن در ارائه خدمات را اقداماتی در حوزه فرهنگی دانست و بر ایجاد شهری انسان محور تاکید داشت.