شهردار بهارستان از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  شهردار بهارستان به همراه جمعی از مسوولین شهرداری از دفتر خبرگزاری موج در استان  اصفهان بازدید کردند.

شهرداری بهارستان 2