رییس کلانتری 17 اصفهان به مناسبت روز خبرنگار از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، به مناسبت روز خبرنگار سرهنگ صادق زاده از دفتر خبرگزاری موج در استان  اصفهان بازدید کرد.