حکم یادگیری 20 آیه قرآنی و حدیث در باب حرمت انسان به عنوان مجازات جایگزین حبس توسط قاضی مهرانی رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری 2 رشت صادر شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، قاضی مهرانی در خصوص اختلاف داماد و پدر همسرش که در این پرونده به دادگاه مراجعه کرده بودند اظهارکرد: در این پرونده داماد از پدر همسرش به دلیل ارسال پیامک های توهین آمیز شکایت نموده است.

این مقام قضایی پس از بررسی سابقه پیامک های ارسالی از خط مزاحم به مالکیت متهم و اخذ دفاعیات وی و احراز اختلاف فیمابین آنان و همچنین اختلاف شاکی با همسرش که در حال جدایی می باشند، انتساب بزه را  به متهم محرز دانست.

قاضی مهرانی، براساس قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات جایگزین حبس، محکوم 62 ساله این پرونده را مکلف به عذرخواهی از شاکی و یادگیری 20 آیه قرآنی و حدیث در باب حرمت انسان در طول شش ماه نموده است.