مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از افزایش5 درصدی نزاع و حوادث ناشی از کار در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علی سلیمان پور گفت: تعداد پرونده های ارسالی ناشی از نزاع و حوادث ناشی از کار به پزشکی قانونی استان حدود 5 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 671نفر به دلیل مصدومیت ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 5 درصد رشد داشته است.

سلیمان پور با بیان اینکه 617نفر از این مراجعه مرد و 54نفر زن بودند، افزود: همچنین در این مدت 27نفر فوت شده به دلیل صدمات ناشی از حوادث کار در پزشکی قانونی استان معاینه شدند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از افزایش چهارونیم درصدی تعداد پرونده های نزاع به پزشکی قانونی در مقایسه با مدت مشابه پارسال نیز  خبر داد و گفت: در این مدت یازده هزار و 463نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به پزشکی قانونی مراجعه، که سه هزار و 876نفر از این تعداد را زنان و هفت هزار و 647 را مردان شامل شدند.