برای تحقق اهداف و انجام ماموریت های هر سازمان نیاز است به تمامی داشته هایی که به سادگی در هر سازمان کنار گذاشته شده است، نگاهی عمیق بیندازیم، این ظرفیت ها و داشته ها می تواند شامل نیروی انسانی، منابع مالی و لوازم و تجهیزات موجود باشد که اگر این داشته ها را به موقع و مناسب به کار بگیریم بسیاری از مشکلات کاهش یافته و اهداف محقق خواهند شد.

محمدباقر کشفی-خبرگزاری موج هرمزگان، «مدیریت داشته ها» در تمامی مقاطع و زمان ها راهگشای مسائل هر مجموعه و دستگاه است و در شرایط فعلی که کشور ما با فشارهای اقتصادی از سوی دشمنان و همچنین دیگر مشکلات مواجه است، مدیریت داشته ها می تواند بسیار کارساز و موثر باشد.

اگر با دقت و تفکر به مجموعه تحت مدیریت خود بنگریم، درخواهیم یافت که در درون سازمان و پیرامون آن، ظرفیت ها، منابع و امکاناتی وجود دارد که بلااستفاده مانده است یا اینکه به شکل بهینه از آنها استفاده نمی‌شود و یا استفاده ناصحیح از این امکانات صورت می گیرد که این موارد موجب فرصت سوزی و از بین رفتن ظرفیت ها می شود.

برای تحقق اهداف و انجام ماموریت های هر سازمان نیاز است به تمامی داشته هایی که به سادگی در هر سازمان کنار گذاشته شده است، نگاهی عمیق بیندازیم، این ظرفیت ها و داشته ها می تواند شامل نیروی انسانی، منابع مالی و لوازم و تجهیزات موجود باشد که اگر این داشته ها را به موقع و مناسب به کار بگیریم بسیاری از مشکلات کاهش یافته و اهداف محقق خواهند شد.

تعامل، ارتباطات و فراهم نمودن شرایط جهت افزایش استفاده از ظرفیت های یکدیگر نیز بخشی از مدیریت داشته ها را شامل می شود و این امر همیشه مادی نیست به شکلی که اخلاق خوب، برخورد احترام آمیز، خوش رویی، تکریم دیگران، تشویق به موقع، انگیزه دادن، آموزش و توجیه، همراه سازی افراد در مسیر رسیدن به اهداف، به خرج دادن حوصله، ذوق و سلیقه، رفتار با تدبیر، سعه صدر و صبوری نیز می تواند بخشی از دارایی ها باشد که استفاده به موقع و مدیریت آنها موجب می شود، روند کارها سرعت گرفته و امور به شکل بهتر و مناسبی انجام شوند.

اگر در داشته ها و منابع، بازبینی و بازنگری صورت پذیرد و تعریف های جدید و نگاه نو نسبت به دارایی‌های هر مجموعه داشته باشیم متوجه قابلیت های بیشتر برای بهره مندی از این منابع خواهیم شد.

با تغییر چینش ها چه به لحاظ نیروی انسانی و چه به لحاظ ابزار و امکانات در هر سازمان به ظرفیت های ناشناخته ای دست خواهیم یافت که موجب می شود با روحیه تازه در راستای رسیدن به اهداف سازمان از آنها بهره ببریم.

مدیریت داشته ها به معنای استفاده بهینه از امکانات و بهره وری به معنای واقعی است و در این شرایط که عمدتا با کمبودهایی مواجه هستیم، می توانیم با هنر استفاده از داشته ها، مسائل و مشکلات را کم کنیم.