رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در هفتادمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از استقرار نظام ارجاع پزشکی در گیلان در آینده ی نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، شاهرخ یوسف زاده چابک رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در هفتادمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان این که نظام ارجاع پزشکی در گیلان به زودی استقرار می یابد، گفت: این افتخار را داریم که علاوه بر پیشگامی در استقرار نظام شبکه بهداشت و احداث خانه های بهداشت، اجرای طرح نظام ارجاع الکترونیک خدمات پزشکی را نیز که یکی از گام های بسیار بزرگ در تامین سلامت جامعه است، در گیلان داشته باشیم.

وی افزود: از سوی دیگر نظام شبکه اجتماعی نیز از طریق مجامع و کانون های سلامت شهرستان ها به عنوان حلقه ای دیگر از این نظام، به عنوان یکی از مهمترین برنامه های در دست اقدام دانشگاه علوم پزشکی گیلان است.

شورای راهبردی دانشگاه علوم پرشکی گیلان

تشکیل کمیته مدیریت هزینه و افزایش درآمد

وی با تاکید بر لزوم مدیریت هزینه ها خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مدیران باید نسبت به شناسایی موارد قابل ذکر در زمینه کاهش هزینه ها اقدام کنند و کوچکترین و بی اهمیت ترین موارد را به معاونت توسعه دانشگاه گزارش کنند. در این زمینه، معاونت توسعه نیز باید با تشکیل کمیته مدیریت هزینه و افزایش درآمد، تمامی گزارشات را در این زمینه دریافت کند و به عنوان عملکرد هر واحد مشخص نماید.

وی با بیان این که نظام اداری حاکم بر سازمان ها و ادارات در حال حاضر مناسب نیست، گفت: لازم است با برنامه ریزی دقیق در این شرایط سخت، رفتارهای مناسب سازمانی با تاسی از روایات و آموخته های بزرگان دین، جایگزین سو رفتارهای کنونی شود.

هفتادمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با رویکرد بررسی نحوه استقرار سنجه های استراتژیک حوزه پژوهش در برنامه راهبردی دانشگاه و با حضور ریاست دانشگاه و  صاحبان فرایند، امروز در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، برگزار شد.