اعضای جوان مرگ مغزی در اصفهان به سه بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان گفت: اعضای جوان مرگ مغزی در اصفهان به سه بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

مریم خلیفه سلطانی اظهار داشت:مجید احمدی 41ساله که در اثر آسیب مغزی دچار مرگ مغزی و در بیمارستان الزهرای اصفهان بستری شده بود با رضایت خانواده نوعدوستش اعضای این بیمار مرگ مغزی در این مرکز آموزشی درمانی برداشته شد.

 وی افزود: کلیه های این جوان مرگ مغزی در مراکز درمانی آموزشی الزهرا و نور به دو بیمار نیازمند عضو پیوند و کبد وی هم  به شیراز منتقل شد.