رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان ازکشف بیش از 1300 کیلوگرم گوشت مرغ فاسد که دریک مکان غیرمجاز نگهداری می شد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حمید رضا امیری  گفت:از یک مکان غیرمجاز نگهداری و عرضه فراورده خام دامی  بیش از 1300 کیلوگرم  گوشت مرغ و آلایش فاسد، تاریخ منقضی، در حال دیفراست که با شرایط نامناسب نگهداری می شد کشف و ضبط گردید.

وی افزود: طی بازرسی انجام شده توسط  کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی شهرستان اصفهان با همکاری دادستانی و نیروی انتظامی از یک مکان غیرمجاز نگهداری و عرضه فراورده خام دامی  بیش از 1300 کیلوگرم  گوشت مرغ و آلایش فاسد، تاریخ منقضی، در حال دیفراست که با شرایط نامناسب نگهداری می شد کشف و ضبط گردید.