رئیس اجرای طرحهای شرکت گاز استان خوزستان از بهره مندی 650 خانوار شهرستان شوش ازنعمت گاز طبیعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، سید هاشم حسینی زاده بیان داشت: با اتمام  عملیات پروژه گازرسانی 24کیلومتر خط پایداری الهایی -شوش و شبکه روستاهای شوش  650خانوار تحت پوشش گاز طبیعی قرار می گیرند.

سیدهاشم حسینی زاده افزود: این پروژه در قالب اجرای 24کیلومتر خط پایداری حدفاصل شهرهای  الهایی و شوش و همچنین،  اجرای شبکه داخلی روستاهای حومه شهرستان شوش  و نصب 600 مورد  انشعاب( علمک) به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس اجرای طرحهای شرکت گاز خوزستان  در پایان اعتبار این پروژه  را  افزون بر 63 میلیارد ریال  اعلام  کرد و افزود:  به حول و قوه الهی و با پایان عملیات اجرایی این پروژه تعداد 650 خانوار روستایی حومه شهرستان شوش  تحت پوشش گاز طبیعی قرار می گیرند.