مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان امروز در نشست شورای ملی ثبت آثار تاریخی استان اصفهان از تدوین و تصویب پرونده 9 میراث فرهنگی ملموس و ناملموس استان در شورای ثبت ملی آثار تاریخی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون الله یاری درنشست شورای ثبت ملی آثار تاریخی استان اصفهان از تدوین و تصویب پرونده 9 میراث فرهنگی ملموس و ناملموس استان اصفهان از جمله تدوین پرونده مهارت طبخ کباب گلپایگان در شورای ثبت ملی آثار تاریخی استان و ارسال پرونده ها به شورای ثبت ملی آثار تاریخی جهت تصویب نهائی خبر داد.

وی افزود: در این نشست پرونده 9 میراث فرهنگی ملموس و ناملموس تاریخی استان اصفهان مطرح و پس از بررسی های به عمل آمده و دفاع مسئولین پرونده ها و همچنین رفع نواقص، همگی به اتفاق آراء به تائید اعضاء شورای ثبت استان رسید.

وی در رابطه با پرونده های تائید شده در این نشست اظهار داشت: پرونده ثبت ملی برج کبوتر "خواجه علی خان" که به صورت مکعب مربع بنا شده و متعلق به دوران قاجار می باشد و همچنین حمام تاریخی "سررباطان" در شهرستان گلپایگان در این نشست به تصویب رسید.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان تصریح کرد: در این نشست دو اثر دیگر از شهرستان گلپایگان با عناوین خانه تاریخی "سیفی" متعلق به دوران قاجار که در روستای سعید آباد واقع شده و همچنین حمام رباط "آقا حسین" در شهر گلپایگان متعلق به دوران قاجار نیز مطرح و به تصویب رسید.

الله یاری در ادامه به سایر پرونده های تائید شده در این نشست اشاره کرد و گفت: از جمله دیگر پرونده های مطرح شده در نشست شورای ثبت آثار تاریخی استان، خانه تاریخی "بقائی نیا" در شهر تاریخی انارک از توابع شهرستان نائین بوده که پس از مطرح شدن با اکثریت آراء به تصویب رسید.

وی بیان داشت: در نشست شورای ثبت آثار تاریخی استان همچنین پرونده دو برج کبوتر مدور متعلق به دوران قاجار نیز در شهر تاریخی "سین" از توابع شهرستان برخوار مطرح و به تصویب رسید.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان به مطرح شدن پرونده دو اثر میراث ناملموس نیز در این نشست اشاره کرد و گفت: در این نشست مراسم آئینی "حلیم پزان" شهر گلشهر از توابع شهرستان گلپایگان مطرح و به تصویب رسید.