مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان جانمایی درست در ساخت اماکن آموزشی را مهم دانست و گفت: فضاهای دانشگاهی در ارتقای سطح روحی و علمی دانشجویان تأثیرگذار است و ساخت اماکن آموزشی باید با نگاه به آینده و کاردکرد دراز مدت باشد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، نادر جهان آرای در جمع مسئولان پردیس فرهنگیان امام علی ( ع ) شهر رشت با اشاره به اهمیت این دانشگاه در جذب و پرورش نیروی انسانی متخصص گفت: با گسترش کمّی و کیفی پردیس های فرهنگیان به رغم نوپا بودن این ظرفیت وجود دارد که 100 هزار دانشجو دانشگاههای کشور جذب شوند.

وی جانمایی درست در ساخت اماکن آموزشی را مهم دانست و گفت: فضاهای دانشگاهی در ارتقای سطح روحی و علمی دانشجویان تأثیرگذار است و ساخت اماکن آموزشی باید با نگاه به آینده و کاردکرد دراز مدت  باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان حفظ و حراست از دارایی ها و فضاهای آموزش و پرورش را بسیار مهم دانست و بر لزوم گسترش فعالیت ها و افزایش کمی و کیفی برنامه های دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان گفت: با توجه به ویژگی های اقلیمی و فرهنگی در استان، دانشگاه فرهنگیان با جذب دانشجویان از استان های مجاور می تواند بیش از پیش گسترش یابد.