نتایج اجرای طرح آمارگیری فعالیت‌های باغداری و دامداری سال 1396 استان گیلان منتشر شد.

وحید طیفوری معاون آمار و اطلاعات سازمانمدیریت و برنامه ریزی گیلان بیان کرد: ﺑﺎﻏﺪاری یکی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی است ﮐﻪ  همراه زارعت ﺣﺪود 70 درصد از ارزش اﻓﺰوده این ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬای اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ

 طیفوری ادامه داد: ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬای اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ‌آورﻧﺪه ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﻗﺒﯿﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ضمن آنکه این ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﺷﺘﻐﺎل و اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن، ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن و اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

وی با بیان اینکه طرح آمارگیری از فعالیت‌های باغداری و دامداری،  بر اساس چارچوب فهرست بهره ­برداران حاصل از ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﺎورزی 1393، در مرداد ماه سال 1396 در گیلان اجرا و برآن اساس میزان تولیدات محصولات عمده باغی کشور برآورد گردید به نتایج محصولات عمده باغی استان به شرح ذیل اشاره کرد:

در سال 1396 تعداد 103310 بهره­ بردار دارای فعالیت باغداری در سطح استان وجود داشته است که سهم استان از کل کشور حدود 6.1 درصد بوده است.

میزان تولیدات باغی استان در سال 1396، 312250 تن بوده است که نسبت به سال 1395 حدود 1.9 درصد رشد داشته است.

بر اساس نتایج حاصل از این طرح مساحت اراضی باغ و قلمستان ­های استان در سال 1396، حدود 61936 هکتار بوده است که سهم آن از کل کشور 3.3درصد بوده است و 49137 هکتار آن به صورت کشت ساده (تک محصولی) و 12799 هکتار دیگر به صورت کاشت مخلوط (چند محصولی) بوده است.

باغداری گیلان

در این سال تعداد بهره­ برداران دارای فعالیت باغداری 97234 بهره ­بردار بوده است که بطور متوسط مساحت هر بهره ­برداری حدود0.6 هکتار بوده است، در حالیکه متوسط مساحت هر بهره برداری در کشور حدود 1.1 هکتار بوده است.

تولید انواع تبریزی در استان در سال 1396 حدود 633 تن برآورد شده است که سهم آن از کشور5.7 درصد بوده است.

باغ-چای

تولید چای در سال 1396 در استان حدود 87303 تن برآورد شده است که سهم آن از کشور93.1 درصد بوده است.

 میزان تولید انجیر از درختهای پراکنده آن در استان گیلان در 38701 بهره­ برداری در سال 1396 حدود 1670 تن برآورد شده است که سهم آن از کشور 3.3 درصد بوده است و در مقایسه با سال قبل حدود 3درصد رشد داشته است.

تولید پرتقال در سال 1396 در استان حدود 62151 تن برآورد شده است که سهم آن از کشور3.5 درصد بوده است و نسبت به سال 1395 حدود 10.9 درصد رشد داشته است.

تولید زیتون در سال 1396 در استان حدود 23564 تن برآورد شده است که سهم آن از کشور17.1درصد بوده است و نسبت به سال 1395 حدود 2.9 درصد رشد داشته است.

تولید گردو در سال 1396 در استان حدود 9755 تن برآورد شده است که سهم آن از کشور2.5درصد بوده است و نسبت به سال 1395 حدود 6.5 درصد رشد داشته است.