کیفیت هوای اصفهان در برخی نقاط شهر اصفهان برای گروه های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، کیفیت هوای شهر اصفهان در ایستگاه های مراقبت دائم بر حسب شاخص آلودگی هوا و بر اساس اعلام مرکز پایش حفاظت محیط زیست، امروزعدد 96(AQI) را نشان می دهد.

غلظت آلاینده ها در ایستگاه میدان احمد آباد 86 ، خیابان دانشگاه 105، چهارباغ خواجو 105، بزرگراه خرازی 95و خیابان استانداری به 88 (AQI) رسیده اماغلظت آلاینده ها درایستگاه خیابان های رودکی و پروین هنوز اعلام نشده است.

وضعیت کیفی هوا در شهرستان خمینی شهر109 ، مبارکه 80 و شاهین شهر 77 (AQI) گزارش شده است.