حسین خوش اقبال اظهار داشت: امروز مدیریت در حوزه امنیت اجتماعى متفاوت از گذشته است و با توجه به گستردگى مرزهاى فضاى مجازى و کمتر شدن موانع، اگر درست برنامه ریزى و عمل نکنیم نمى توانیم اقدامات موثرى انجام دهیم.

به گزارش خبرگزاری موج کردستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانى استاندارى کردستان؛ حسین خوش اقبال در جلسه کارگروه امنیت اجتماعى استان، گفت: امنیت اجتماعى مساله بسیار مهمى است که همه آحاد، جامعه از خانواده تا تمامى دستگاه هاى ذیربط باید نسبت به آن حساس باشیم. 

وى نگرانى در خصوص مساله امنیت اجتماعى را به جا و لازم دانست و افزود: امروز نیازمند آن هستیم که خانواده ها در این خصوص حساس تر باشند. 

خوش اقبال یادآور شد: امروز مدیریت در حوزه امنیت اجتماعى متفاوت از گذشته است و با توجه به گستردگى مرزهاى فضاى مجازى و کمتر شدن موانع، اگر درست برنامه ریزى و عمل نکنیم نمى توانیم اقدامات موثرى انجام دهیم. 

معاون سیاسى استاندار در ادامه با تاکید بر اهمیت جلسات کارگروه امنیت اجتماعى، هدف از تشکیل این جلسات را شناسایى نقاط ضعف و قوت عملکرد در این حوزه عنوان کرد و اظهار داشت: حضور کارشناسان غیر ادارى در این جلسات مى تواند به بیان صریح و شفاف تر معضلات حوزه امنیت اجتماعى  کمک کند.امنیت را مساله اى بسیار مهم عنوان کرد و برنامه ریزى دقیق در این زمینه را لازمه عملکرد مثبت در این حوزه دانست. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانى استاندارى کردستان؛ حسین خوش اقبال در جلسه کارگروه امنیت اجتماعى استان، گفت: امنیت اجتماعى مساله بسیار مهمى است که همه آحاد، جامعه از خانواده تا تمامى دستگاه هاى ذیربط باید نسبت به آن حساس باشیم. 

وى نگرانى در خصوص مساله امنیت اجتماعى را به جا و لازم دانست و افزود: امروز نیازمند آن هستیم که خانواده ها در این خصوص حساس تر باشند. 

خوش اقبال یادآور شد: امروز مدیریت در حوزه امنیت اجتماعى متفاوت از گذشته است و با توجه به گستردگى مرزهاى فضاى مجازى و کمتر شدن موانع، اگر درست برنامه ریزى و عمل نکنیم نمى توانیم اقدامات موثرى انجام دهیم. 

معاون سیاسى استاندار در ادامه با تاکید بر اهمیت جلسات کارگروه امنیت اجتماعى، هدف از تشکیل این جلسات را شناسایى نقاط ضعف و قوت عملکرد در این حوزه عنوان کرد و اظهار داشت: حضور کارشناسان غیر ادارى در این جلسات مى تواند به بیان صریح و شفاف تر معضلات حوزه امنیت اجتماعى  کمک کند.