رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان اظهار کرد: متولیان امر کانون سلامت محلات باید با برقراری ارتباط با مردم و افزایش سطح سواد سلامت آنها برای پیشگیری از بیماری ها و ارتقای خود مراقبتی، نقش ایفا کنند.

به گزارش خبرگزری موج از گیلان، شاهرخ یوسف زاده چابک بیان کرد: همان گونه که در روستاها، خانه های بهداشت، نقطه اتصال جمعیت روستایی با دستگاه سلامت می باشند، کانون سلامت محله نیز باید به عنوان نقطه اتصال جمعیت شهری با دستگاه سلامت مد نظر قرار گیرد.

وی با بیان این که کانون سلامت محله می تواند در افزایش سواد سلامت مردم اثر گذار باشد، اظهار داشت: متولیان امر کانون سلامت محلات باید با برقراری ارتباط با مردم و افزایش سطح سواد سلامت آنها برای پیشگیری از بیماری ها و ارتقای خود مراقبتی، نقش ایفا کنند.

بر قراری ارتباط دو سویه از مهمترین اهداف طرح کانون سلامت محله

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، خاطر نشان کرد: بر قراری ارتباط دو سویه بین جامعه و دانشگاه از مهمترین اهداف طرح کانون سلامت محله می باشد که دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اجرای آن را در سال جاری در دستور کار خود قرار داده است. وی ادامه داد: جهت تسریع در اجرای برنامه اجتماعی سازی مقوله سلامت، بزودی سامانه ساماندهی این برنامه در دانشگاه راه اندازی می شود.

تقویت نظام بهداشت شهری از اهداف اجتماعی سازی مقوله سلامت

یوسف زاده چابک، تاکیدکرد: تقویت نظام بهداشت شهری از دیگر اهداف اجتماعی سازی مقوله سلامت می باشد که در این خصوص تقویت زیر ساخت های دانشگاه به ویژه در دو حوزه بهداشت و اجتماعی، ضروری به نظر می رسد.

دکتر علی داودی- معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز ضمن ارایه گزارشی از روند اجرای طرح کانون سلامت محلات در گیلان، گفت: جهت اجرای طرح سلامت محله در گیلان، تیم های اجرایی از حوزه معاونت بهداشتی و معاونت اجتماعی تشکیل شده است که اعضای این تیم با همت مردم محله سعی خواهند کرد، با شناسایی مشکلات سلامت مردم و ارتقای سواد سلامت آنان زمینه ارتقای سلامت جامعه را فراهم نمایند.

وی افزود: در حال حاضر شناسایی پتانسیل های سلامت در استان و تقویت زیرساخت های لازم برای اجرای این برنامه، در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی گیلان، قرار دارد.