مدیر کل زندان های استان اصفهان ازآزادی ۳ زندانی زن محکوم مالی زندان نسوان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، اسدالله گرجی زاده گفت: در بیست و چهارمین برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت زمنیه  آزادی ۳ زندانی زن محکوم مالی  زندان نسوان اصفهان رقم زده شد.

وی افزود:این سه نفر که با بدهی حدود ۴۰۰ میلیون تومان در زندان نسوان تحمل حبس می نمودند با حضور در برنامه زنده تلویزیونی یک شهر ضیافت با شرح زندگی خود زمینه آزادی آنها رقم زده شد.

مدیر کل زندان های استان اصفهان گفت: این زندانیان هرکدام با بدهی ۴۰-۷۰ و ۲۱۷ میلیون تومان بدهی در مدت کمتر از دو سال در زندان تحمل حبس می نمودند که پس از رضایت شکات،و کمک خیرین زمینه آزادی آنان رقم زده شد.