مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان گفت: اعضای بدن زن 43ساله خوانسار ی به بیماران نیازمند عضو اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،مریم خلیفه سلطانی اظهار داشت: اعضای بدن زن 43ساله  خوانساری شامل کبد و کلیه در اصفهان و شیراز به بیماران چشم انتظار پیوند اهدا  شد.

وی افزود: با رضایت خانواده نوع دوست حبیبه بیاتی،اعضای بدن این زن 43ساله شامل کبد و کلیه در اصفهان و شیراز به بیماران چشم انتظار پیوند اهدا  شد.

مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان گفت: مرحومه بیات بر اثر آسیب مغزی، در بیمارستان شهید منتظری نجف آباد بستری بود، که پس از تایید مرگ مغزی با رضایت خانواده وی برای پیوند عضو به بیمارستان الزهرا منتقل شد.