هیات مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان با دستو معاون وزیر نفت ابقا شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، با دستور علیرضا صادق زاده معاون وزیر نفت، هیئت مدیره قبلی موسسه فرهنگی، ورزشی صنعت نفت آبادان به کار خود در این مجموعه ادامه خواهند داد.

براین اساس علی عیسی زاده، نصر اصفهانی، کشاورزی، کی شمس و مظفر شامل اعضای هیئت مدیره موسسه صنعت نفت آبادان هستند.