معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان از نظارت 400 دوربین در محدوده ترافیکی شهراصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علیرضا صلواتی با اشاره به نظارت 400 دوربین در محدوده ترافیکی شهراصفهان گفت: افزایش دوربین‌های ثبت تخلف منجر به کاهش ۳۰ درصدی تخلفات سرعت غیرمجاز در بزرگراه‌ها شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 400 دوربین محدوده ترافیکی شهر را نظارت می کنند،افزود: تا پایان خرداد در مجموع 800 دوربین نظــارت تصویــری و ثبــت تخلــف محــدوده ترافیکی شــهر اصفهــان را رصــد می کنـنـد.

معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکه همه دوربین هــای نظــارت تصویــری و ثبــت تخلف شهر اصفهان به شبکه هوشمند ترافیکــی شــهر اضافــه می شــود، گفت:تا پایان امســال تعداد دوربین ها به هزار عدد افزایش می یابد.