شهردار اصفهان بر ثبت محور تاریخی و طبیعی اصفهان در یونسکو و بررسی آن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، قدرت الله نوروزی در دیدار با معاون میراث فرهنگی کشور بر توسعه گردشگری شهر صیانت بیشتر از اصفهان و همچنین ثبت محور تاریخی و طبیعی اصفهان در یونسکو تاکید کرد.

 وی افزود: ثبت محور تاریخی و طبیعی اصفهان در یونسکو باید با جدیت دنبال شود.