مسوول برنامه بهداشت مواد غذایی مرکز بهداشت استان اصفهان از کشف بیش از یک تن مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سید مهدی میرجهانیان  گفت: بیش از یک تن مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته در استان اصفهان کشف و جمع آوری شد.

وی افزود: در بازرسی کارشناسان بهداشت محیط از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی یک تن و 200 کیلوگرم  مواد غذایی فاسد وغیر قابل مصرف و تاریخ گذشته در استان اصفهان کشف و جمع آوری شد.

مسوول برنامه بهداشت مواد غذایی مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: عمده مواد غذایی تاریخ گذشته کشف شده  شامل خرما ، زولبیا وبامیه غیر مجاز و شیرینی با استفاده از رنگ مصنوعی است.