اعضای جوان مرگ مغزی در اصفهان به سه بیمار نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان گفت: اعضای یونس صالحی 22 ساله که در اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به سه بیمار نیازمند اهدا شد.

مریم خلیفه سلطانی افزود: با رضایت خانواده انسان دوست این بیمار مرگ مغزی برای برداشت اعضا به مرکزی پزشکی الزهرا منتقل و کبد و کلیه های این جوان مرگ مغزی به سه بیمار نیازمند عضو پیوند شد.