شهردار اصفهان از وزارت کشور خواست، روند اداری شهرداری ها برای همکاری و تلاش در حوزه شهرهای خواهرخوانده و خواهرشهرها را تسهیل کند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، قدرت الله بر لزوم گسترش روابط شهرهای خواهرخوانده تأکید کرد و گفت: ظرفیت شهرهای خواهرخوانده، راهکار شایسته ای برای همکاری در زمینه های مختلف است اما متأسفانه از این مهم به درستی استفاده نشده و تنها به سفرهای دو طرفه محدود شده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که موضوعاتی مانند نسل چهارم حقوق بشر و جهان-وطنی مطرح است، دولت ها و حکومت ها باید از توسعه روابط خواهرخواندگی حمایت کرده و انتظار ما از وزارت کشور این است که در این زمینه، یاری گر و تسهیل کننده باشد. 

وی با انتقاد از این که برای یک سفر دو روزه به شهرهای خواهرخوانده، باید از شورای شهر تا وزارت امور خارجه مراحلی برای تصویب طی شود، تصریح کرد:  این در حالی است که باید در این زمینه تسهیل گری های لازم، انجام و شیوه نامه ای تنظیم شود.

شهردار اصفهان با تأکید بر این که وزارت کشور باید برگزاری هفته فرهنگی شهرهای ایران در کشورهای هدف را ترویج و حمایت کند، بیان داشت: نباید قدرت دولت های محلی را نادیده گرفت؛ دولت های محلی گاهی اموری را حل و فصل می کنند که دولت ها و حکومت ها شرایط انجام آن را ندارند. چراکه دولت های محلی در همه جای جهان بسیار مورد اعتماد هستند اما متأسفانه در ایران از این قدرت در راستای توسعه روابط خواهرخواندگی و خواهرشهرها به خوبی استفاده نشده است. 

وی با تأکید بر لزوم حضور دولت های محلی در مجامعی مانند مجمع بین المللی سازمان ملل، گفت: این پیشنهاد را با دکتر ظریف، وزیر امور خارجه نیز مطرح کردم و انتظار ما از وزارت کشور نیز این است که این همکاری ها صورت گرفته و شرایط لازم، فراهم شود اما متأسفانه در حال حاضر دستور العمل ها به جای آن که کمک کننده باشد، کارها را با مشکل مواجه کرده است.

شهردار  نوروزی

وی با اشاره به برگزاری مجمع کلان شهرهای جهان در کشور سنگاپور در آینده نزدیک، اعلام کرد: شهرداری ها باید مکلف به حضور در برخی از این مجامع بین المللی باشند. چراکه این رویدادها فرصتی برای تعامل، گفت و گو و انجام مأموریت هایی است که دولت ها و حکومت ها نیازمند آن هستند.

الگوگیری از اصفهان برای توسعه دیپلماسی محله ها در جهان

شهردار اصفهان با اشاره به این که امسال برای اولین بار در ایران هفته فرهنگی یک شهر (شهر اصفهان) در پاریس برگزار شد، تصریح کرد: برگزاری این هفته فرهنگی با ۳۸ عنوان برنامه در زمینه‌های فرهنگی و هنری مختلف، تأثیر بسیار زیادی در معرفی شهر اصفهان در پاریس داشت. این در حالی است که پاریس در کل جهان فقط با شهر رم خواهرخوانده است؛ از این رو به نظر می رسد برگزاری رویدادهای مشابه برای دیگر شهرها، ابزار مناسبی برای نزدیک کردن ملت ها و معرفی شهرهای ایران، تعمیق روابط دوستانه بین کشورها و ترویج گفتگوهای دو طرفه باشد.    

وی اظهار داشت: در رویداد هفته فرهنگی اصفهان در پاریس برای اولین بار یک محله از اصفهان با شهر ایسی در قلب پاریس، پیمان دوستی امضا کرد که با توجه به رویکردهای دیپلماسی شهرها در جهان، که محله محوری را مدنظر دارد، این اتفاق، فصل نوینی در دیپلماسی شهری در شهرهای ایران بود که باید در دیگر شهرهای ایران نیز ترویج شود.

تأکید بر افزایش سطح روابط شهرهای خواهرخوانده

نوروزی شهرداری ها را تسهیل گر و متولی امور خواهرخوانده ها دانست و تصریح کرد: لازم است در روابط کنونی با شهرهای خواهرخوانده تجدیدنظر شود و سطح روابط ارتقا یابد تا بتوان نهایت استفاده را از فرصت و ظرفیت شهرهای خواهرخوانده در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی کسب کرد. 

شهردار اصفهان با بیان این که اصفهان، دارای 14 خواهرخوانده است اذعان داشت: شهر اصفهان در این زمینه دارای تجارب فراوانی است و البته به تجربه های زیاد دیگری نیز نیاز دارد