مدیراملاک وحقوقی اداره کل راه وشهرسازی استان کردستان گفت: درطرح تعیین تکلیف وساماندهی 2700پرونده حقوقی با مشارکت کارکنان اداره حقوقی انجام شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان،فرشاد سرحدی اظهار داشت:درطرح تعیین تکلیف وساماندهی 2700پرونده حقوقی با مشارکت کارکنان اداره حقوقی انجام شد.

وی افزود:درطرح تعیین تکلیف وساماندهی 2700پرونده حقوقی که با مشارکت کارکنان اداره حقوقی انجام شد ، کلیه پروندهای حقوقی اعم ازاسناد حقوقی دردست اقدام و بایگانی شده از ابتدا تاکنون بررسی مجدد و در قالبی جدید بایگانی و طبقه بندی گردید.

مدیر املاک وحقوقی اداره کل راه وشهرسازی کردستان گفت:بیش ازهشتاددرصد ازتعهدات برنامه 96 درحوزه حقوقی اداره کل راه وشهرسازی استان کردستان تعیین شده توسط سازمان ملی زمین ومسکن، محقق شده است.

وی گفت:درارزیابی انجام شده توسط اداره کل حقوقی سازمان ملی زمین ومسکن عملکرداداره حقوقی اداره کل متبوع درپیگیری وتعیین تکلیف پرونده های حقوقی وکیفری مطلوب اعلام شده است .

سرحدی افزود:ضمنا درطرح تعیین تکلیف وساماندهی 2700پرونده حقوقی که با مشارکت کارکنان اداره حقوقی انجام شد ، کلیه پروندهای حقوقی اعم ازاسناد حقوقی دردست اقدام و بایگانی شده از ابتدا تاکنون بررسی مجدد و در قالبی جدید بایگانی و طبقه بندی گردید.

وی با اشاره به کثرت مراجعات حوزه مدیریت املاک وحقوقی وتراکم کاری اظهارکرد: اجرای طرح تعیین تکلیف وساماندهی،موجب تسهیل در دسترسی به سوابق حقوقی دوایر مختلف اداره کل گردیده و رسیدگی به امورمراجعین اداره حقوقی با سرعت بیشتری انجام می پذیرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج