عضوهیات مدیره شرکت ملی پست ایران گفت:شرکت پست استان کردستان ظرف مدت زمان تصدی اینجانب بعنوان مدیرکل،از رتبه 25کشوری به لحاظ رشددرآمدبه جمع 3 استان برتر راه یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، فریبا مرادی گفت: امروز اگر پست کردستان از لحاظ رشد درآمددرمیان 3 استان برترکشوراست بازحمات همه همکاران میسرشد.

وی عصرامروز درمراسم معارفه مدیرکل جدید شرکت پست استان کردستان اظهارداشت :روزی که بعنوان مدیرکل، اداره راتحویل گرفتم ازلحاظ درآمدی دارای افت شدیدی بودیم وتاحدودی هم حیطه فعالیت هایمان به چندکارروزانه محدود شده بود.

ارتقاسطح درآمدی اداره کل پست کردستان

مرادی بابیان اینکه از اولویتهای کاری خود، ارتقاسطح معیشت همکاران ونیز بالابردن سطح درآمدی اداره درکردستان را بیشترمدنظر قراردادم وباتوکل برخداوند متعال وحمایت همه جانبه جناب آقای مهندس نعمتی مدیرعامل محترم شرکت ملی پست ایران ونیز همکاران خدوم وصادق درسراسر استان،توانستیم که سطح درآمدی شرکت را بطور فوق العاده ای ارتقاببخشیم.

امروز هم که به لطف خداو نظرمساعد مدیرعامل واعضای هیات مدیره شرکت یکی ازنیروهای موفق وباتجربه بومی بعنوان مدیرکل انتصاب پیدا می کند انتظارمی رود که به همه کارکنان علی الخصوص قشر صادق وزحمتکش نامه رسان توجه ویژه داشته باشد.

شایان ذکراست فریبا مرادی 3ماه قبل باحکم وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات به سمت عضوهیات مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران منصوب وامروز نیز باتشکر اززحمات ایشان درطول تصدی مدیرکلی پست کردستان ،شهاب وحیدیان ازنیروهای باسابقه اداره کل بعنوان مدیرکل جدیدمعرفی شد.

معارفه مدیرکل پست استان کردستان

باتوجه به ارزیابی های صورت گرفته توسط کارشناسان شرکت ملی پست،استان کردستان به لحاظ رشد درآمدی درمیان 3استان برتر کشور قرارگرفت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج