مسابقات سوپرلیگ بسکتبال بانوان کشورکه ازچندی پیش باحضور12تیم دردوگروه آغازشده بود،درگروهالف که باحضور 6تیم درمرحله برگشت درشهرمشهد برگزار شد ،تیم نادرشیمی قم توانست دریه بازی سراسرهجومی تیم حسینی تهران وبال شیراز رابا شکست مواجه نماید

به گزارش خبرگزاری موج ازقم،مسابقات سوپرلیگ بسکتبال بانوان کشورکه ازچندی پیش باحضور12تیم دردوگروه آغازشده بود،درگروهالف که باحضور 6تیم درمرحله برگشت درشهرمشهد برگزار شد ،تیم نادرشیمی قم توانست دردو بازی سراسرهجومی مقابل تیم های حسینی تهران وبال شیراز رابا شکست مواجه نماید

تیم نادرشیمی توانست بانتیجه 80بر57درمقابل بال شیراز،ودرمقابل حسینی تهران نیزبانتیجه 81 بر45 به پیروزی برسدودرجای دوم جدول قرار گیرد

نتایج بازی ها

کوارتر اول تیم بال شیراز8،نادر شیمی قم35

کوارتر دوم بال شیراز18،نادر شیمی15

کوارتر سوم بال شیراز22،نادر شیمی قم10

کوارترچهارم بال شیراز6،نادر شیمی قم24

نتیجه کل بازی ها تیم (بال شیراز) 57تیم (نادر شیمی قم)80

نتایج بازیها حسینی تهران 45ونادری شیمی قم81

کوارتر اول تیم حسینی 12،نادر شیمی قم19

کوارتر دوم تیم حسینی10،نادر شیمی22

کوارتر سوم حسنی 15،نادر شیمی قم24

کوارترچهارم حسینی 8،نادر شیمی قم16

اسامی بازیکنان نادری شیمی قم،پروانه یوسفی ،عطیه نادری،حمیده نداف،فائزه شهریاری،مهسا تقی زاده،تناز رضایی،زینب واشیان،فاطمه حیدری،دلارام خوشدل،مرجان عبادی،ملیکا وکیلی،مرجان هیربد،نفیسه زارعی،مدیر فنی خانم فاطمه ضرغام سرمربی خانم نسرین فدایی،سرپرست خانم نسیبه نظری،مربی بدنساز خانم مریم نظری،آنالیزر خانم نگارالسادات موسوی کبیری اصل

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج