در هفتمین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و فاضلاب کشور برای دومین سال پیاپی روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مقام اول را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، هفتمین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی ها در 5 بخش برگزار شد که شامل اطلاع رسانی و ارتباطات، انتشارات، پژوهش و افکارسنجی، مدیریت و برنامه ریزی و آموزش همگانی بوده است که آبفا استان اصفهان با کسب بیشترین امتیاز در تمام بخش ها توانست به عنوان مقام اول روابط عمومی در گروه الف در بین شرکتهای آب و فاضلاب کشور معرفی شود.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا استان اصفهان گفت: ما توانستیم با انسجام، تعامل و عملکرد مشترک به یک فهم و خرد جمعی دست یابیم و در نهایت با عملکرد مطلوب به جایگاه واقعی روابط عمومی آبفا استان اصفهان در کشور دست یابیم این درحالیست که برگزاری جشنواره ارزیابی روابط عمومی ها در کشور در چند سال گذشته متوقف شده بود که در سال 94 مجدد فعال گردید و در دوسال پیاپی برگزاری ششمین و هفتمین جشنواره در سالهای 94 و 95 روابط عمومی آبفا استان اصفهان به مقام اول دست یافت.

سیداکبر بنی طبا مشاور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: با تعامل و ارتباط سازنده با ارباب رجوع ها در درون سازمان و برون سازمان سعی در تکریم ارباب رجوع داشتیم همچنین در چندسال اخیر اطلاع رسانی به موقع و آموزش مصرف بهینه آب فرهنگ سازی و تبلیغ و ترویج مصرف آب از جمله رویکردهای مهم روابط عمومی آبفا استان اصفهان بوده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج