هاشمی مدیراداره جهادکشاورزی شهرستان مریوان درجشنواره انگورسیاه گفت:بزودی درمریوان صندوق حمایت ازبخش کشاورزی راه اندازی میشود.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری موج،هاشمی مدیر اداره جهادکشاورزی شهرستان مریوان، در دومین جشنواره انگور(رشه)  مریوان در روستای ینگیجه که با حضور فرماندارمریوان، مدیران نظامی انتظامی، کشاورزان مریوانی برگزارشد با اشاره به اینکه در حال ۹۷۰۰ کشاورز در شهرستان مریوان به شغل کشاورزی اشتغال دارنداظهار کرد:باایجاد صندوق حمایت از بخش کشاورزی کشاورزان مریوانی باپرداخت حداصل سه میلیون و حداکثر ۱۵ میلیون می توانند در این صندوق عضو شوند.

وی افزود:به هر میزان سرمایه ازسوی  کشاورزان به صندوق دولت نیز برابر آن را به کشاورزان اعتبار در اختیار ضندوق قرار می دهد.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مریوان گفت:عملیات تشکیل این صندوق به زودی اجرایی شده و خدمات ارزنده ایی درراستای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی به کشاورزان عضو صندوق ارائه می دهد.

وی تاکید کرد:بازار رسانی، ایجاد صنایع کشاورزی و سیاست های حمایتی به عنوان اولویت های مهم جهاد کشاورزی در حال انجام است.

هاشمی یاداورشد:۰شرایط جوی مناسب شهرستان مریوان شرایط تولید انگور(رشه)دیم ارگانیک را فراهم کرده است باتوجه به اینکه   بر این اساس حهاد کشاورزی مریوان با اهداء رایگان قلمه انگور نسبت به حمایت کشاورزان برای احداث باغات انگور اقدام کرده است.

وی خاطرنشان کرد:در برنامه ششم توسعه استان کردستان احداث  ۳۶ هزار هکتار باغ انگور در ۶. شهرستان این استان سهم شهرستان مریوان ۶۰۰۰ هکتار است اما با وجود استعدادهای بی نظیر این شهرستان امکان توسعه این مقدار به ۹۰۰۰۰ هکتار نیز وجود داد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج