استاندار خوزستان گفت: پس از اینکه در مرزهای شرقی کشور انسدادهایی ایجاد شد ترانزیت مواد مخدر از راه دریا افزایش یافته و خوزستان را در مسیر قرار داده و در نتیجه آسیب پذیری استان افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، غلامرضا شریعتی شامگاه یکشنبه شانزدهم مهرماه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس نقشه ای که توسط سازمان ملل متحد تهیه شده است استان خوزستان در زمینه مواد مخدر به طور جدی در معرض خطر است و مسیر ترانزیت عوض شده است.

استاندار خوزستان افزود: پس از اینکه در مرزهای شرقی کشور انسدادهایی ایجاد شد ترانزیت مواد مخدر از راه دریا افزایش یافته و خوزستان را در مسیر قرار داده و در نتیجه آسیب پذیری استان افزایش یافته است و اگر با روش های سنتی با این موضوع مقابله نماییم آسیبی که در طول چهار تا پنج سال آینده متحمل خواهیم شد جدی خواهد بود.

رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر استان خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت استان باید نقشه راه مدونی طراحی شود و لازم است اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر و دستگاه های اجرایی برنامه های متناسب و پایدار برای مقابله تدوین نمایند و شاخص های کیفی و کمی از جنبه های مختلف رصد شود؛ همچنین برای موضوع اشتغال افرادی که مصرف مواد مخدر را ترک می نمایند باید برنامه ریزی شود.

استاندار خوزستان در خصوص افزایش کشفیات عمده مواده مخدر در استان اظهار کرد: اینکه کشفیات عمده افزایش داشته نشاندهنده این است که ورودی های عمده هم افزایش داشته و ممکن است بخش زیادی از محموله ها را کشف نکرده باشیم.

رئیس شورای تامین استان یادآور شد: از تجربیات موفق در سطح کشور هم می توان استفاده و الگوبرداری کرد و در امر مبارزه با مواد مخدر نباید دچار روزمرگی شویم.