در دیدار مدیرکل بیمه سلامت با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تعامل به‌منظور مدیریت هزینه‌های درمانی مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، در دیدار کیومرث مظفری، مدیرکل بیمه سلامت، با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان کرمانشاه بر تعامل هرچه بیشتر به‌منظور مدیریت هزینه‌های درمانی تأکید شد.

در این دیدار که در دفتر دکتر مرادی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، انجام گرفت با تأکید بر تعامل سازنده و مؤثر بیمه سلامت و دانشگاه علوم پزشکی، مقرر گردید: به‌منظور مدیریت هزینه‌های درمانی و ارتقاء کیفیت خدمات، همچنین به‌منظور فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای هرچه بهتر نظام ارجاع و پزشک خانواده در روستاها نشست‌های تخصصی مداوم برگزار گردد.

در این نشست تأکید گردید، با توجه به‌ضرورت اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در مراکز شهری و استقبال دانشگاه علوم پزشکی از برنامه‌های ارائه‌شده بیمه سلامت، پیگیری‌های لازم انجام گردد.

همچنین، دانشگاه علوم پزشکی در جلسات شورای هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر استان کرمانشاه و کمیته تحلیل هزینه‌های درمانی حضور فعال داشته باشد.