مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گلستان گفت: تورم نیرو در شهرداری های گلستان بودجه عمرانی را کاهش می دهد.

به گزارش خبرگزاری موج محمد حمیدی اظهار کرد: در پایان تیرماه آزمون تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی و بخشی از شرکتی ها، که شرایط احراز را دارند، در استان برگزار می شود. در این راستا حدود 50 هزار نفر در شهرداری ها تبدیل وضعیت می شوند.

حمیدی افزود: بودجه و اعتبارات شهرداری ها باید به 60 و 40 تقسیم شود که از این میزان 40 درصد عمرانی و 60 درصد جاری است اما با توجه به تورم نیرو در شهرداری های استان 40 درصد بخش عمرانی برخی مواقع به زیر 20 درصد می رسد.

شوراهای شهر می توانند طبق قانون شهردار را انتخاب کنند

مدیر کل امور شهری استانداری گلستان در خصوص جابجایی شهردار ها گفت: شوراهای شهر طبق قانون می توانند شهردار ها را انتخاب، استیضاح و برکنار کنند.

حمیدی افزود: در همین راستا اولین جلسه اموزشی شوراها را در 18 تیرماه در شرق استان برگزار خواهیم کرد. محوریت ما آموزش موارد قانونی، انتقال تاکیدها و تجربه ها در حوزه تغییر مدیریت شهری است تا در انتخاب شهردارها موارد قانونی و تجربی مد نظر قرار بگیرد.

حوزه گردشگری وظیفه اصلی شهرداری ها نیست

وی بیان کرد: شهردای های بخش زیادی از درآمد و منابع اعتباری شان را، متناسب با قانون، از مردم می گیرند. از این منظر می طلبد که نظارت بر شهرداری ها بیشتر باشد.

حمیدی در راستای نظارت بر عملکرد شهرداری ها و شوراهای شهر استان افزود: ما بدون استثنا در هفته یک روز را به طور تمام وقت، در راستای ارزیابی و مشاوره شهرداری ها، در چهار حوزه خدمات شهری، اداری، مالی و شوراها اختصاص می دهیم.

وی گفت: وظایف اصلی شهردارها حوزه گردشگری نیست. اجبار کردن شهردارها در زمینه مدیریت سایت گردشگری و به ویژه مدیریت ساحلی باعث می شود که هزینه هایی که از داخل شهر بدست می آید را در آن جا مصرف کنند.

حمیدی ضمن اشاره به لزوم هماهنگی بین ادارت متولی در حوزه سواحل استان ادامه داد: مشکلات و تداخل هایی در زمینه مدیریت سواحل در استان گلستان داریم. تداخل بین محیط زیست استان مازندران با استان ما، تداخل مالکیتی در سایت ها از این جمله اند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج