طی سال 95 تعداد 99 پرونده با شکایت قصور پزشکی به واحد کمیسیون‌های پزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان ارجاع و موردبررسی قرار گرفت که در مقایسه با تعداد این‌گونه پرونده‌ها در سال 94، حدود 15/4 درصد کاهش دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، در سال گذشته تعداد 99 پرونده با شکایت قصور پزشکی به واحد کمیسیون‌های پزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان ارجاع و موردبررسی قرار گرفت که از این تعداد، 20 مورد محکوم و 79 مورد تبرئه شدند.

این در حالی است که طی سال 1394 تعداد پرونده‌های قصور پزشکی 117 پرونده بود و از این رقم 41 مورد محکوم و 76 مورد نیز تبرئه شده بودند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج